JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

POVZETEK

Tina Markovič je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Mlada prevzemnica se je zavezala, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica bo na kmetiji pričel z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzela Tina, se večinoma ukvarja z vinogradništvom. Z nakupom načrtovane strojne opreme oz. kmetijske mehanizacije bo izboljšala konkurenčnost kmetije ter prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti ter spremljala novosti in komunicirala z ostalimi deležniki.

CILJI

  • Gospodarski razvoj kmetije: konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

  • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji;

  • Izboljšana varnost pri delu;

  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

http://www.program-podezelja.si/